noiseStøy er det samme som uønsket lyd!

 

Langvarig påvirkning av høy lyd som f.eks støyende arbeidsmiljø eller høy musikk på ørene flere timer daglig kan gi varige hørselskader. Det samme gjelder en kortvarig eksponering for meget kraftig lyd som f.eks skuddstøy.

 

Dersom lydene eller musikken du har rundt deg er på grensen til å gjøre vondt, eller om den skurrer, forvrenges eller gir deg midlertidig øresus eller hørseltap etterpå, er det for høyt og da er det stor sannsynlighet for at gjentatt eksponering kan gi permanente hørselsskader.

Støy kan også være skadelig for helsen på andre måter, også om den ikke er så høy at den er hørselskadelig. Når støy blir en stressfaktor er det skadelig, det ser man blant annet i form av økt produksjon av stresshormoner, konsentrasjonsvansker, forhøyet puls og blodtrykk samt økning i forekomst av hjerte/karsykdommer.

Nest etter røyking er støy den største årsaken til hjerte/karsykdommer!

 

Lyder som verken er skadelig for hørsel eller helse ellers, kan likevel betraktes som støy av den enkelte dersom de er forstyrrende, plagsomme, sjenerende eller til irritasjon. Støy = uønsket lyd.

 

Når er lyd skadelig for hørselen?

Det er flere faktorer som spiller en rolle for om lyd er hørselskadelig:

 • Frekvens
 • Lydstyrke
 • Eksponeringstid 
 • Hørselshvile
 • Individuelle forskjeller
Lyse lyder/høye frekvenser er mer skadelige enn de mørke/lave.

Jo høyere lydstyrke, jo kortere eksponeringstid.

En økning i lydnivå på 3 dB er bare så vidt merkbar for et normalt friskt øre, men faktisk er det en fordobling i lydtrykknivå og kan være dobbelt så skadelig for hørselen! Først når lydnivået øker med 10 dB oppleves lyden som om den er dobbelt så høy, selv om den i realiteten da er over 4 ganger så høy.

I "forskrift om støy" heter det at grenseverdien for støy på industriarbeidsplasser er den lydenergi som en konstant lyd på 85 dB gir i løpet av en 8 timers arbeidsdag. Fordobles lydnivået (dvs til 88 dB) må eksponeringstiden halveres (dvs til 4 timer), mens lydnivået må være betydelig lavere resten av dagen. 

Dette gir en god indikasjon på hva som akseptabelt lydnivå også utenfor arbeid.

 

 guitar decibel chart

 

 

Vil du lese mer om støy?

Støy / Store medisinske leksikon

Les også om hørselssystemets egen støybekjemper, stapediusmuskelen under hørsel.

 

 

 

støy på arbeidsplassen

 
Støy er et særlig problem i bygg- og anleggsbransjen og i industri, men vi ser at det også er ansatte i helt andre bransjer som ofte plages av støy. Feks i barnehage/SFO, på tannlegekontor, i åpne kontorlandskap m.m. 
 

Grenser for lydnivå

Arbeidsgiver plikter å kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning de ansatte utsettes for støy, vurdere hvilken risiko dette utgjør for deres helse og sikkerhet og iverksette tiltak dersom Arbeidsmiljølovens grenser for dette overskrides:

Tiltaksverdier varierer med type arbeidsforhold. Når tiltaksverdien overskrides er arbeidsgiver forpliktet til å iverksette tiltak for å redusere støyen.

Grenseverdiene er lik for alle typer arbeid og angir støynivå som ikke skal overskrides. For impulsstøy er grensen på 130 dB. Ellers er grenseverdien for støy den lydenergi som en konstant lyd på 85 dB gir i løpet av en 8 timers arbeidsdag. Fordobles lydnivået (dvs til 88 dB) må eksponeringstiden halveres (dvs til 4 timer), mens lydnivået må være betydelig lavere resten av dagen. Les mer om dB og lydnivå her

Helseundersøkelse som omfatter hørselskontroll skal gjennomføres for arbeidstakere som utsettes for gjennomsnittlig støybelastning (normert ekvivalentnivå) på mer enn 80 dB eller maksimalt lydtrykknivå som overstiger 130 dB (C) peak.

 

Hva kan gjøres?

 Tekniske støydempende tiltak:
 • mindre støyende utstyr
 • lydabsorbenter
 • utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen
 Administrative støydempende tiltak:
 • alternative arbeidsmetoder
 • rullering av oppgaver
 • vedlikehold av utstyr
 
Dersom tiltaksverdiene ikke kan overholdes med andre tiltak og arbeidstakerne kan bli utsatt for støy som er lik eller overskrider grenseverdiene (85 dB A, 130 dB C) skal arbeidsgiver påse at arbeidstakerne benytter hensiktsmessig hørselvern. Arbeidstageren har da også en plikt til å bruke verneutstyret.

Det er viktig å merke seg at arbeidsgiver er pliktig til å tilstrebe å få et lavest mulig støynivå ved hjelp av andre tiltak og at hørselvern er "siste utvei".

 

Viste du at støy også kan være skadelig for helsen ellers?

Arbeidsgiver skal stille hørselvern til rådighet når 8 timers gjennomsnittsverdi overskrider 80 dB eller når arbeidstakerens egen opplevelse er at lydnivået er sjenerende. 

Her finner du informasjon om spesialstøpt hørselsvern

 

 

Kilder:

Støy i arbeidslivet / Statens arbeidsmiljøinstitutt 

Støy og helse / Arbeidstilsynet

 

 

Er høy musikk støy?

Støy er et negativt ladet ord, ofte noe vi forbinder med uønsket lyd vi ikke kan stenge av, eller som oppleves  irriterende og ubehagelig. Lyd eller musikk vi liker, eller kan kontrollere, er lettere å akseptere selv om lydnivået er det samme som en støyende industrimaskin. 

 

Konserter og utesteder

AudiografenDJNår man hører på musikk som gir positive assosiasjoner, tenker man kanskje ikke på at lydnivået kan være skadelig. Høy lyd kan dessuten være mer hørselskadelig om natten enn om dagen, og i tillegg blir hørselen lettere skadet om man er påvirket av alkohol (les avsnittet om stapediusmuskelen så forstår du hvorfor). Har du opplevd piping eller susing i ørene etter en konsert eller en kveld på byen? Dette er et tegn på at ørene har vært utsatt for høyt lydnivå, og man har fått tinnitus. Pipingen kan gå over etter en stund, men er man skikkelig uheldig har man fått en støyskade som kan føre til permanent tinnitus og/eller nedsatt hørsel. For noen blir musikkopplevelsen aldri helt den samme igjen, med nedsatt hørsel.

WHO (World Health Organization) anbefaler at gjennomsnittlig lydnivå på konserter skal være 100 dB(A). Dette blir ikke alltid fulgt, og lydnivået kan ligge langt over dette,  særlig rett foran høyttalerne. Det er derfor ikke en god ide å oppholde seg for lenge i dette området uten hørselvern. 

Med hørselvern beregnet for musikk vil musikken høres minst like bra ut!

Audiografen gir kr 200,- i rabatt på spesialstøpte musikkpropper for deg som er under 25 år. 

Se vårt utvalg av musikkpropper her

 

 

Musikk på ørene

AudiografenmusikkpaøraMange lytter til musikk via telefonen/musikkspiller med øretelefoner, ofte i sammenheng med skolearbeid og trening. Musikk kan gi velvære og økt konsentrasjon mens man gjør lekser, og høy, intensiv musikk kan gi en ekstra "boost" mens man trener. MEN langvarig lydeksponering på moderat til høyt nivå  kan også føre til støyskade og tinnitus. Det er derfor viktig å ta pauser fra musikken. Et godt tips er å følge 60/60-regelen; lytt til musikk i 60 minutt av gangen på 60% av maks lydnivå før du tar deg en pause.

Du kan bevare god hørsel gjennom hele livet hvis du husker å beskytte den!

 

 

#passpåøra 

 

Null sus

Denne filmen laget av HLF Briskeby kompetansesenter burde være obligatorisk å se før russefeiringen. Like viktig er den for andre unge og deres foreldre. Filmen er fra 2008, men stadig like aktuell.

 

Vil du lese mer om ungdom og støy?

Ungdom og støy / ABC nyheter